تغییر اجزا سود و زیان شسپا

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1398/31398/61398/91398/12
Change Eps % 46%-63%13%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل