شسپا در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1397 سال 1398
3 ماهه 1398/4/30 1398/4/30
6 ماهه 1397/8/1 1398/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1397/9/14
9 ماهه 1397/10/30 1398/10/30
12 ماهه 1398/3/27