پوشش سود سالانه شسپا

پوشش سود
سال جاری سال قبل تعدیل بودجه دوره مالی
3 ماهه
6 ماهه
9 ماهه
12 ماهه
پوشش سود