تغییر اجزا سود و زیان دسبحان

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1397/31397/61397/91397/12
Change Eps % 102%22%0%-
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل