پوشش سود سالانه دسبحان

پوشش سود
سال جاری سال قبل تعدیل بودجه دوره مالی
12% 3 ماهه
25% 6 ماهه
52% 9 ماهه
81% 12 ماهه
پوشش سود