دسبحان در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1396 سال 1397
3 ماهه 1396/4/31 1397/4/25
6 ماهه 1396/7/30 1397/7/29
6 ماهه حسابرسی شده 1396/8/20
9 ماهه 1396/10/30 1397/10/30
12 ماهه 1397/2/19
12 ماهه حسابرسی شده 1397/2/24