پوشش سود سالانه شپاس

پوشش سود
سال جاری سال قبل تعدیل بودجه دوره مالی
15% 2 ماهه
25% 3 ماهه
45% 6 ماهه
55% 9 ماهه
73% 12 ماهه
پوشش سود