نسبت های مالی شپاس

نسبت های مالی دوره ای


نسبت جاری : این نسبت از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری تشکیل می گردد و بیان گر آن است که وضعیت جاری شرکت از لحاظ دارایی های سریع الوصول چگونه است هر چقدر میزان این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده توانایی مالی شرکت در پرداخت بدهی های بلندمدت خود می باشد به این نکته باید توجه کرد که بالاتر بودن این نسبت بیشتر از متوسط صنعت در شرایط تورمی می تواند نشان دهنده عدم به کار گیری مناسب منایع در سرمایه گذاری شرکت می باشد