شپاس در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1396 سال 1397
2 ماهه 1396/4/4
3 ماهه 1396/4/28 1397/4/27
6 ماهه 1396/7/30 1397/7/30
6 ماهه حسابرسی شده 1396/9/14 1397/9/28
9 ماهه 1396/10/30 1397/10/30
12 ماهه حسابرسی شده 1397/4/17