جریان نقدی دوره ای قپيرا

روند دوره ای


تغییر نسبت به دوره قبل
درصد از فروش