قپيرا در یک نگاه

گزارشات صورت های مالی
گزارش واقعی سال 1399 سال 1400
3 ماهه 1399/8/29 1399/8/29
9 ماهه 1399/2/30
12 ماهه 1399/6/30
12 ماهه حسابرسی شده 1399/8/8