تغییر اجزا سود و زیان قپيرا

تغییر سود هر سهم نسبت به دوره مشابه سال قبل
دوره 1400/31400/91400/12
Change Eps % -61%--
درصد تغییر نسبت به دوره مشابه سال قبل