سود و زیان سالانه قپيرا

روند سالانه


تغییرات سالانه
درصد از فروش